fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut piłeczką na dach - liceum syphon: rysunekNa rysunku odcinek AB przedstawia profil dachu namiotu. Z punktu C (początek układu współrzędnych) wyrzucono piłeczkę pod kątem 45 stopni z prędkością V=6 m/s. Zakładamy, że piłeczka spadnie na dach namiotu. a) Wyprowadź wzór mający postać równania kwadratowego a(xp)2+b(xp)=0 z którego można obliczyć współrzędną xp punktu P uderzenia piłeczki w dach b) Przyjmij przybliżoną wartość tg20*=0,36 i oblicz wartości liczbowe współczynników a i b w SI c) Oblicz współrzędne punktu P
22 lut 13:23
22 lut 14:38
: r−nie dachu: y = xtg20o = 0,36x
22 lut 14:47
:
10 

x2 −0,64x = 0
36 
22 lut 15:00