fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jeżeli momenty sił działających na bryłę nie równoważą się (wypadkowy moment siły M_z różny od 0), to bryła obraca się z przyśpieszeniem kątowym epislon_z wprost proporcjonalnym do wypadkowego momentu siły, a odwrotnie proporcjonalnego do momentu bezwładności względem osi z.