fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła elektromotoryczna E to zdolność urządzenia do wytwarzania między dwoma punktami napięcia (różnicy potencjałów). SEM -- źródło siły elektromotorycznej, ogniwo, bateria. Siła elektromotoryczna może być wytwarzana kosztem energii chemicznej (np. paluszki 1,5 V), energii mechanicznej (np. prądnica rowerowa), świetlnej (np. bateria słoneczna). Siła elektromotoryczna jest równa ilorazowi pracy W potrzebnej do przesunięcia ładunku q z jednego bieguna ogniwa na drugi. E = W / q Jednostką siły elektromotorycznej jest wolt (V). Każde ogniowo ma pewien opór wewnętrzny r. Na rysunkach umieszcza się go obok SEM. W układzie zamkniętym podobnie do prawo Ohma mam I = E / r + R. R - opór zewnętrzny, I - natężenie prądu.
napięcie pracy opór Wyprowadzenie wzoru na napięcie ogniwa i natężnie w obwodzie. prawa Ohma Wyprowadzenie wzoru na napięcie ogniwa i natężnie w obwodzie. natężenie