fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Łączę powierzchniami punkty przestrzeni, które mają jednakową fazę drgań tzn. tak samo są wychylone i poruszają się z taką samą prędkością. Dla fal płaskich powierzchnie te są płaszczyznami a dla fal kulistych sferami. Powierzchnie te nazywam powierzchniami fali lub czołem fali. Odległość między tymi powierzchniami jest równa długości fali lambda. Każdą linię prostą prostopadłą do czoła fali i wskazującą kierunek fali nazywam \kwpromieniem fali.