fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zjawisko fotoelektryczne, ala1: rysunekWyniki dwóch doświadczeń, w których badano zjawisko fotoelektryczne, używając tej samej fotokomórki, zaprezentowano w postaci wykresów zależności natężenia prądu płynącego w obwodzie fotokomórki od napięcia przyłożonego między jej elektrody. Wykres 1 przedstawia wyniki pierwszego doświadczenia, a wykres 2 – drugiego. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a F – jeśli zdanie jest fałszywe. 1. Maksymalna energia kinetyczna elektronów emitowanych z katody w drugim doświadczeniu była większa niż fotoelektronów w pierwszym doświadczeniu. P/F 2. Maksymalna liczba elektronów emitowanych w jednostce czasu w drugim doświadczeniu była większa niż w pierwszym doświadczeniu. P/F Zadanie 5.2. (1 pkt) Zaznacz właściwe uzupełnienie poniższego zdania, wybierając A lub B oraz 1, 2 lub 3. Narysowane w tym samym układzie współrzędnych wykresy zależności Ek max(f) dla fotokatod wykonanych z różnych metali A są do siebie równoległe, ponieważ 1. współczynniki kierunkowe w równaniu każdej prostej są jednakowe i równe h/e. 2. współczynniki kierunkowe w równaniu każdej prostej są jednakowe i równe h. B nie są 3. nachylenie wykresu zależy od pracy wyjścia, która jest inna dla każdego metalu.
20 kwi 12:52