fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka - dynamika Rafał: Na symetrycznej dwustronnej równi pochyłej o kątach nachylenia α do poziomu znajdują się dwa ciała o masach m1 i m2. Współczynniki tarcia mas o równię wynoszą odpowiednio k1 i k2. Ciała są połączone nieważką nicią przerzuconą przez blok nieruchomy. Blok nieruchomy jest jednorodną cienką obręczą o masie M i promieniu R o momencie bezwładności względem środka masy I0 = MR2 Zakładając że masa m2 ciągnie masę m1, obliczyć przyspieszenia mas, przyspieszenie kątowe bloku oraz naciągi nici. Znaleźć warunek aby masa m2 ciągnęła masę m1.
18 kwi 11:20
18 kwi 21:58