fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moment bezwładności w8floo: Pokaż, że moment bezwładności figury płaskiej względem osi prostopadłej do płaszczyzny figury i przechodzącej przez punkt O, równy jest sumie momentów bezwładności względem prostopadłych osi leżących w płaszczyźnie figury i przechodzących przez ten punkt Iz = Ix + Iy. . Wyznacz moment bezwładności koła o masie m i promieniu r względem osi leżącej w płaszczyźnie koła i przechodzącej przez jego środek.
9 lis 18:30
9 lis 19:43