fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zasada bezwładności nie umiem :(: Pilne pomocy Cztery masy m1 = 3 kg, m2 = 4 kg, m3 = 3 kg, m4 = 2 kg, są połączone ze sobą sztywnymi prętami o pomijalnej masie i długościach a = 4 m, b = 3 m (Rys. 1). Obliczyć moment bezwładności układu względem osi z (prostopadłej do płaszczyzny xy i przechodzącej przez punkt O znajdujący się w środku układu). Wyznaczyć energię kinetyczną ruchu obrotowego, jeśli układ obraca się wokół osi z ze stałą prędkością kątową 6 rad/s.
7 cze 21:27
fea: rysunekMoment bezwładności takiego układu to suma momentów bezwładności jakie wnoszą kolejne masy. Oś według treści przechodzi przez środek tego prostokąta co oznacza, że każda z mas jest w tej samej odległości. Z Pitagorasa obliczamy długość przekątnej = 5 m i w konsekwencji odległość środka od rogu jako połowę czyli 2,5m. I=∑mr2=m1 *r2 + m2 *r2 + m3 * r2 + m4 *r2 = (3+4+3+2)*2,52 = 75 kg*m2 Natomiast Energię kinetyczną ruchu obrotowego liczymy ze wzoru: E=I*ω22 a ω= 6 rads E= 225 J.
8 cze 08:27
fea: Pardon zapomniałam podnieść do kwadratu: E = 1350 J
8 cze 08:29