fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Temperatura i ciśnienie Artur: W doskonale zaizolowanym zbiorniku o stałej objętości V=10 m3 znajduje się dwuatomowy gaz
 kJ 
doskonały, którego ciepło właściwe wynosi cp=1

. Parametry początkowe gazu w
 kgK 
zbiorniku wynoszą: p1=0.3 MPa oraz t1=323 K. Do zbiornika doprowadzono taki sam gaz zwiększając jego masę dwukrotnie. Gaz doprowadzany do zbiornika miał temperaturę td= 373 K. Obliczyć końcową temperaturę t2 i końcowe ciśnienie p2 gazu w zbiorniku.
23 maj 17:24
annabb: mcΔT=mcΔT ten sam gaz ta sama masa więc T2−T1=Td−T2 T2=(373+323)/2=348 K
p1V p2V p1 p2 

=


=

nT1 2nT2 T1 2T2 
p2=0,65MPa
23 maj 22:08