fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wektory house: Bardzo bym prosił o sprawdzenie 1. Dane są trzy wektory a=3i+3j−2k, b=−i−4j+2k, c=2i+2j+k, w kartezjańskim układzie współrzędnych. Znaleźć a◯(b x c). Czy wektory są współpłaszczyznowe? b x c = −8i+6j+6k a◯(b x c) = −24+18−12=−18 wyznacznik z a x b x c |3 3 −2| |−1 −4 2|=−21 |2 2 1| czyli nie są współpłaszczyznowe 2. Wektory a i b spełniają następujące zależności: (4a−5b) prostopadłe do (2a+b) (7a−2b) prostopadłe do (a−4b) (4a−5b)◯(2a+b)=0 (7a−2b)◯(a−4b)=0 8|a|2−6ab−5|b|2=0 8|a|2−6|a||b|*cosα−5|b|2=0 /: |b|2
  |a|2  
x=

  |b|2  
8x2−6x*cosα−5=0 7|a|2−30ab+8|b|2=0 7|a|2−30|a||b|*cosα→+8|b|2=0 7x2−30x*cosα+8=0 x=1 α=60 stopni ten sposób od kolegi wziąłem i w sumie nie wiem czemu tak mogę wymnażać wektory ze wzoru skróconego mnożenia 3. Moment siły F względem punktu P jest to wektor T zdefiniowany jako iloczyn wektorowy T = r x F, gdzie r jest wektorem określającym położenie punktu przyłożenia siły względem punktu P. Siłę F=i+2j−k przyłożono w punkcie A(4, 3, −5). a) Jaki jest moment tej siły względem początku układu współrzędnych? b) Gdzie leży punkt P, względem którego moment siły F wynosi zero? Jakie jest znaczenie tego faktu? a) T=r1 x F = |i j k| |4 3 −5| = 7i−j+5k |1 2 −1| b) jeśli r x F = 0 to znaczy, że sinα=0, czyli położenie punktu P określa wektor równoległy do wektora siły F. 4. Cząstka doznaje trzech kolejnych przemieszczeń na płaszczyźnie kartezjańskiego układu współrzędnych XY: 4m w kierunku południowo−zachodnim, 5m w kierunku wchodnim oraz 6m w kierunku odchylonym o 60 stopni od północy ku wchodowi. Przyjąć, że oś OY jest skierowana na północ a oś OX na wschód i znaleźć: a) wektory poszczególnych przemieszczeń b) wektor przemieszczenia wypadkowego c) wartość i kierunek przemieszczenia wypadkowego d) wektor przemieszczenia, jakiego musiałaby doznać cząstka, aby powrócić do położenia początkowego. a) a=−22i−22j b=5i c=33i+3j b) a+b+c= (−22+5+33)i+(−22+3)j c) |a+b+c|=(303−126−322+77)1/2
  5−22+33  
α=arctg(

)
  3−22  
d) −(a+b+c)=(22−5−33)i+(22−3)j 5. Dwie cząstki: 1 i 2 poruszają się wzdłuż osi OX i OY z prędkościami v1=2icm/s i v2=−3jcm/s. W chwili t=0 są one w punktach o współrzędnych x1=−3cm, y1=0; x2=0, y2=3cm. a) Znaleźć wektor Δr=r2r1, który określi położenie cząstki 2 względem cząstki 1 w funkcji czasu. b) znaleźć wektor prędkości cząstki 2 względem 1 c) kiedy i gdzie obie cząstki będą najbliżej siebie a) tu wymyśliłem tylko Δr=2i−3j f1(t)=−3+2t3 f2(t)=3−3t i dalej nie wiem 6. Wektor wodzący pewnego punktu określony jest wzorem: r=3ti+2j+t2k Znaleźć tor ruchu punktu. Jakim ruchem poruszają się rzuty punktu na osie układu współrzędnych OX, OY, OZ? tego też nie wiem jak to zrobić
16 paź 21:37