fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka krzys: Gęstość prądu w przewodniku o kształcie walca o promieniu R = 2 mm jest jednakowa na całym przekroju przewodnika i równa J = 2·105A/m2 . Ile wynosi natężenie prądu przepływającego przez zewnętrzną warstwę prze wodnika w obszarze między odległościami radialnymi R/2 i R? Załóżmy, że gęstość prądu przez powierzchnię przekroju zależy od odległości radialnej r zgodnie ze wzorem: J = ar2 , gdzie a = 3·1011 A/m4 i r wyrażone jest w metrach. Ile wynosi obecnie natężenie prądu przepływającego przez tę samą zewnętrzną warstwę przewodnika?
17 mar 12:38
17 mar 18:07