fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
5 zadan dejw: 1. Monochromatyczna wiązka promieni padając z powietrza do wody po kątem 30040' zostaje załamana w wodzie pod kątem 22*30'. Jaki jest kąt graniczny dla danej wiązki przy całkowitym odbiciu na granicy woda−powietrze? 2.Na płaskorównoległą płytkę szklaną o grubości 42 mm, o współczynniku załamania 1,5 pada promień świetlny pod kątem 37*40'. Ile wynosi równoległe przesunięcie promienia? 3. Obliczyć prędkość światła w ośrodku, którego współczynnik załamania wynosi 1,75. 2) Prędkość fali dźwiękowej wynosi 340 m/s w powietrzu, a w wodzie 1360 m/s. a) Które środowisko ma większy współczynnik załamania dla dźwięku? b) Jaki jest kąt graniczny fali dźwiękowej w powietrzu na granicy powietrze−woda? 4. Człowiek stojący na brzegu stawu patrzy na kamień znajdujący się na dnie stawu. Głębokość stawu wynosi 2 m. W jakiej odległości od powierzchni wody widzi człowiek kamień, jeżeli promień widzenia tworzy z normalną do powierzchni wody kąt 600 ? Współczynnik załamania wody n = 1,33. 5. Kąt łamiący pryzmatu szklanego o współczynniku załamania 1,5 wynosi 450. W płaszczyźnie prostopadłej do krawędzi pryzmatu pada promień pod kątem 20*30'. Pod jakim kątem promień opuszcza pryzmat oraz jaki jest kąt odchylenia promieni w pryzmacie? Ktoś coś pomoże?
19 kwi 17:24
||: 1. z prawa załąmania (Snella) wyznaczysz współczynnik załamania dla wody potem podstawisz ten współczynnik dla tego samego prawa dla kąta załamania 90o
19 kwi 21:51
19 kwi 21:52
19 kwi 21:53
||: 4. sinα=nsinβ
 sinβ x 
tgβ=

=

, podstaw α=60o i skorzystaj z jedynki trygonometrycznej
 cosβ h 
 tgα 
h' = h

 tgβ 
19 kwi 22:13
19 kwi 22:15