fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań z fizyki ben: 1. Na poziomej płaszczyźnie znajduje się równia pochyła o masie M i kącie nachylenia a. Na równi umieszczono klocek o masie m. pomijając tarcie między wszystkimi stykającymi się powierzchniami obliczyć przyspieszenie równi. 2. Na prostopadłościennym wózku znajduje się klocek. Na krawędzi klocka umocowano nieważki krążek i przerzucono przezeń nić łączącą klocki o masach m i 2m (klocek o masie m dotyka bocznej ściany wózka). Jakie będą naciągi nici, jeżeli wózkowi nadano w kierunku poziomym przyspieszenie a0 = 0,2 g, współczynnik tarcia klocków o ściany wózka wynosi f = 0,1, zaś m = 1 kg ? 3. W układzie z zadania 2 do wózka przyłożono poziomo skierowaną siłę F. W jakim zakresie musi być zawarta wartość tej siły aby ciała nie przesuwały się względem wózka ? Masa wózka mw = 5m. 4. Na płaszczyźnie P leży klocek A, a na nim klocek B. Jaka musi być siła działająca poziomo na klocek A, aby klocek B nie przesuwał się względem niego? Dane są: masa klocka A − ma, klocka B − mb, współczynnik tarcia o płaszczyznę P – f2 i klocków między sobą – f1. 5. Dwa ciała, których masy wynoszą: m1 = 50g i m2 = 100g, są związane nieważką nicią, leżącą na poziomej płaszczyźnie. Do pierwszego z tych ciał przyłożono siłę F, działającą pod kątem a = 30stopni. Jaka może być wartość tej siły, aby nitka, która wytrzymuje naprężenie Fm =5N, nie zerwała się? Współczynnik tarcia obu ciał o podłoże wynosi f = 0,2. Czy wynik zmieni się, gdy siłę przyłożymy do drugiego z tych ciał? 6. Trzy klocki o jednakowych masach m = 5 kg leżą na poziomym stole. Klocki są powiązane nićmi, które zrywają się pod wpływem naciągu F1 = 20N. Współczynniki tarcia klocków o stół są równe odpowiednio: k1 = 0,3, k2 = 0,2, k3 = 0,1. Do klocka trzeciego przyłożono siłę F. Która z nici zerwie się i przy jakiej minimalnej sile to nastąpi? 7. W układzie przedstawionym na rysunku masy ciał są odpowiednio równe M, m1, m2 Znaleźć przyśpieszenie masy m1. Zaniedbać masy krążków i nici oraz tarcie. 8. W ciągu jakiego czasu t ciało o masie m ześlizguje się z równi pochyłej o wysokości h i kącie nachylenia b jeżeli po równi z tego samego materiału o kącie nachylenia a zsuwa się ruchem jednostajnym. 9. Poruszająca się cząstka a zderza się sprężyście z cząstką B. Po zderzeniu cząstki poruszają się symetrycznie względem pierwotnego kierunku cząstki A. Znaleźć stosunek mas tych cząstek jeśli kąt między ich kierunkami ruchu po zderzeniu wynosi b = 60stopni. 10. Po powierzchni kuli o promieniu R = 1,5 m zaczyna ześlizgiwać się z jej wierzchołka bez tarcia mała kuleczka. W jakiej odległości od pionu przechodzącego przez środek kuli spadnie ona na poziomą podstawę?
9 sty 17:59